REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „METRYCZKI”§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy „Metryczki” dostępny jest pod adresem internetowym metryczki.pl.

 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Annę Wilk-Siedlik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą WISHFISH Anna Wilk-Siedlik (adres miejsca prowadzenia działalności: 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 125/126) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 867 209 08 29, REGON: 121346650. Adres poczty elektronicznej: bok@metryczki.pl, Adres do korespondencji: ul. Mazowiecka 125/126; 30-023 Kraków, nr telefonu:+48 533 204 340.

 3. Regulamin sklepu internetowego „Metryczki” określa w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu internetowego „Metryczki”, składania zamówień, zawierania umowy sprzedaży produktów dostępnych w sklepie oraz zasady składania reklamacji i odstąpienia od umowy sprzedaży.

 4. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik sklepu internetowego „Metryczki” może uzyskać w dowolnym momencie w zakładce „Regulamin” znajdującej się na stronie sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

 5. Produkty w sklepie internetowym „Metryczki” są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach produktu, jego cenie i materiale, z którego jest wykonany.§2 Definicje

 1. Sprzedający - Anna Wilk-Siedlik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WISHFISH Anna Wilk-Siedlik (adres miejsca prowadzenia działalności: 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 125/126) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 867 209 08 29, REGON: 121346650. Adres poczty elektronicznej: bok@metryczki.pl. Adres do korespondencji: 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 125/126.

 2. Sklep Internetowy, Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: metryczki.pl.

 3. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.

 4. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 5. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 6. Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez użytkownika Sklepu zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane podane przez użytkownika sklepu oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 7. Klient – użytkownik Sklepu Internetowego; osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym.

 8. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).§3 Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Umowa Sprzedaży Produktów zawierana jest między Klientem a Sprzedającym.

 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.

 3. Sklep umożliwia składanie zamówień w następujący sposób: na stronie Sklepu (online), korzystając z procedury składania zamówienia na zasadach określonych w pkt 5 poniżej.

 4. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 5. W celu złożenia zamówienia należy:

              a) dokonać wyboru Produktów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości, kolorystyki, rozmiarów. Wybrane Produkty zapisywane są w zakładce "Koszyk";

              b) dokonać wyboru formy płatności zgodnie z §4 Regulaminu;

              c) dokonać wyboru sposobu dostawy Produktu zgodnie z §5 Regulaminu;

              d) zaakceptować cenę Produktów oraz koszty dostawy zgodnie z zasadami określonymi w §5 Regulaminu;

              e) zatwierdzić dokonany wybór poprzez naciśnięcie przycisku "zamów z obowiązkiem zapłaty".

 1. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki (cena brutto). O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili zatwierdzenia zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "zamów z obowiązkiem zapłaty".

 2. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 5 powyżej, Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Produktów, cenie Produktów oraz kosztach dostawy, wybranego rodzaju dostawy, sposobu płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta i Sklepu. Wiadomość zawierać także będzie informacje dotyczące składania reklamacji oraz prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 3. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Z chwilą doręczenia Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.§4 Sposoby i terminy płatności za Produkt

 1. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego;

 • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem PayPal;

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 2. Sprzedający do każdej transakcji wystawia rachunek dokumentujący sprzedaż.

§5 Dostawa i odbiór Produktu

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie dokonywania zamówienia i bezpośrednio przed dokonaniem potwierdzenia złożenia zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "zamów z obowiązkiem zapłaty".

 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 4. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 • przesyłka Pocztą Polską ;

 1. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych.

 2. Dostawa dokonywana jest na adres Klienta podany w procesie rejestracji lub na inny adres jeśli Klient wyraźnie wskazał go w formularzu zamówienia.§6 Reklamacja Produktu

 1. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 2. Sprzedający odpowiada za wady fizyczne lub prawne Produktów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedającego za wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje”.

 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w szczególności:

              a) pisemnie na adres: WISHFISH Anna Wilk-Siedlik; 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 125/126;

              b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@metryczki.pl

 1. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.

 2. Jeżeli Produkt ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:

              a) żądanie wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady

          b) złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny Produktu lub o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt na wolny od wad albo wadę usunie, bądź też w sytuacji gdy rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez sprzedawcę albo Sprzedający nie zadośćuczynił obowiązkowi wymiany rzecz na wolną od wad lub usunięcia wady

 1. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany wraz z opinią wskazującą na przyczyny dla których reklamacja nie została przez Sprzedającego uwzględniona.

 2. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur opisane są szczegółowo na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.§7 Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 8 Regulaminu.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone w następujący sposób:

             a) pisemnie na adres: WISHFISH Anna Wilk-Siedlik; 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 125/126;

             b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@metryczki.pl

 1. Jeżeli konsument skalada oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedajacy przesyła konsumentowi na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od Umowy”. Skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.

 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

            1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

                   a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

                   b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

            2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy.

 1. Jeżeli Klient nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu określonego w punkcie 7 niniejszego paragrafu

 2. Jeżeli Klient został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 4 niniejszego paragrafu, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Klientowi informacji o tym prawie.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę uważa się za niezawartą.

 4. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu.

 5. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klineta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb tj. sprzedawanych w sklepie „Metryczki” metryczek, plakatów urodzinowych, plakatów imiennych, które zostają spersonalizowane pod wymogi klienta§8 Usługi elektroniczne w Sklepie internetowym

 1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

             a) Umożliwianie zawieranie Umów Sprzedaży Produktów w Sklepie zgodnie z Regulaminem,

             b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,

             c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Produktów dostępnych w Sklepie.

 1. Klient uprawniony jest do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej.

 2. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:

             a) Dostęp do sieci Internet,

             b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),

             c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres WISHFISH Anna Wilk-Siedlik; 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 125/126;lub adres e-mail bok@metryczki.pl . Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, pisemnie na adres Klienta lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

 2. Sprzedający informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu, którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.§9 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych jest  Annę Wilk-Siedlik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WISHFISH Anna Wilk-Siedlik (adres miejsca prowadzenia działalności: 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 125/126) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 867 209 08 29, REGON: 121346650. Adres poczty elektronicznej: bok@metryczki.pl, Adres do korespondencji: ul. Mazowiecka 125/126; 30-023 Kraków, nr telefonu: +48 533 204 340. 

 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez firmą WISHFISH Anna Wilk-Siedlik danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym.

 3. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym. Dane osobowe Klientów podawane w procesie rejestracji mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, wyłącznie pod warunkiem, że Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu.

 4. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Sklep umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem w trakcie dokonywania zamówienia przed potwierdzeniem złożenia zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "zamów z obowiązkiem zapłaty".

 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Klienci zostaną poinformowani o zmianie za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu zmiany Regulaminu.

 3. Zawartość strony internetowej Sklepu Internetowego, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami jest własnością Sprzedającego. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedającego.

 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 24.06.2014 r. o prawach konsumentów oraz ustawy z dnia .

 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z udziałem Klientów będących konsumentami jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów. W przypadku sporów z udziałem przedsiębiorców sądem właściwym miejscowo będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 6. Do Umowy Sprzedaży Produktów stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

Załącznik: wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat ...................................................................................................................................

[w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..................................................................................... – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ......................................................................................... – Adres konsumenta(-ów) ......................................................................................................... – Podpis konsumenta(-ów) ....................................................................................................... (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data .............................................